Vystavovanie štatistických hlásení INTRASTAT-SK

Vitajte

CN/ KN:      
kombinovaná nomenklatúra

CR SR:           
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Čiastkové hlásenie:           
Hlásenie o prijatí/odoslaní tovaru, v ktorom spravodajská jednotka predkladá čiastkové údaje
za príslušný kalendárny mesiac, t.j. v hlásení nie sú uvedené všetky transakcie vzťahujúce sa
k sledovanému obdobiu.

Čistá hmotnosť:     
Skutočná hmotnosť tovaru bez všetkých obalov.

Členský štát:           
Štát, ktorý je členom Európskej únie.

Členský štát určenia:        
V čase odoslania posledný známy členský štát,
do ktorého má byť tovar odoslaný.

Členský štát zaslania:      
Členský štát, z ktorého bol tovar odoslaný
do Slovenskej republiky.

Dočasná transakcia:         
Transakcie, pri ktorých sú tovary dodávané za presne stanoveným účelom s tým, že sa predpokladá ich spätný návrat v nezmenenom stave a bez zmeny vlastníctva.

Dodatková merná jednotka:       
Merná jednotka špecifikovaná v Spoločnom colnom sadzobníku pre podpoložku kombinovanej nomenklatúry.

Dovoz (Import):     
Pohyb tovaru z tretích krajín do členských štátov EÚ.

DPH:  
daň z pridanej hodnoty

DR SR:           
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

EÚ:     
Európska únia

Fakturovaná suma:           
Táto suma sa rovná základu dane, ktorý sa má určiť pre daňové účely podľa zákona o DPH.

Geonomenklatúra: 
Kódové a textové označenie krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu.

INCOTERMS (International Commercial Terms):        
Medzinárodné obchodné dodacie podmienky, výklad ktorých zodpovedá medzinárodným pravidlám, vydaných medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži.

Intrakomunitárny obchod:          
Obchod v rámci EÚ.

INTRASTAT formulár:         
Jednostranový formulár, používaný na hlásenie informácií o prijatiach a odoslaniach tovarov spoločenstva v rámci EÚ.

INTRASTAT-SK:       
Štatistické zisťovanie uskutočňované v SR, ktoré umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi.

INTRASTAT-SK hlásenie:  
Hlásenie tvorené vyplnenými formulármi
INTRASTAT 1-12 alebo INTRASTAT 2-12.

JCD:   
jednotný colný doklad

Kombinovaná nomenklatúra (KN, tiež CN):     
Systém opisu a číselného označovania tovaru používajúceho položky so štvormiestnym číselným znakom - položky Harmonizovaného systému, podpoložky so šesťmiestnym číselným znakom - podpoložky Harmonizovaného systému, doplnené dvojmiestnym číselným znakom
na osemmiestne podpoložky kombinovanej nomenklatúry.

Krajina pôvodu:     
Krajina, v ktorej bol tovar úplne vyrobený alebo získaný. Tovar, na výrobe ktorého sa podieľajú dva alebo viac štátov, pochádza z toho štátu, kde sa uskutočnilo jeho posledné podstatné, ekonomicky odôvodnené spracovanie alebo opracovanie, uskutočnené v podnikoch na to vybavených, ktoré vyústilo do nového výrobku alebo predstavuje dôležitý stupeň výroby.

MJ:     
merná jednotka

Nečlenské štáty:    
viď Tretie krajiny.

Nepriamy dovoz:    
Transakcia, pri ktorej je tovar dovezený z nečlenského štátu do Slovenskej republiky, pričom dovozné colné formality sa uskutočnia v inom členskom štáte.

Nepriamy vývoz:
Transakcia, pri ktorej je tovar vyvezený z členského štátu do nečlenského cez iný členský štát, v ktorom sa uskutoční colné konanie.

Nulové hlásenie:    
INTRASTAT-SK hlásenie, v ktorom spravodajská jednotka deklaruje, že v sledovanom období neuskutočnila žiadne prijatie, resp. odoslanie.

Odoslanie:   
Pohyb tovaru zo Slovenskej republiky do iného členského štátu.

Organizačná jednotka:     
Časť spravodajskej jednotky, ktorá predkladá INTRASTAT-SK hlásenia samostatne pod rovnakým
IČ DPH ako spravodajská jednotka (napr. samostatný závod, prevádzka, pobočka). Štatistický úrad SR pridelí každej organizačnej jednotke trojmiestne číslo na základe žiadosti.

Prah: 
Určená hranica, na základe ktorej je stanovená spravodajská povinnosť a jej rozsah.

Prah oslobodenia:  
Určená hranica, ktorá oslobodzuje SJ od povinnosti predkladať hlásenie o prijatí/odoslaní tovaru
za podmienky, že celková ročná hodnota jej prijatí/odoslaní je nižšia ako tento prah.

Prah transakcie:     
Umožňuje spravodajskej jednotke kumulovať transakcie podľa členských štátov, ktorých hodnota neprevýši tento prah, do jednej položky s kódom tovaru 9950 00 00.

Prah zjednodušenia:         
Umožňuje spravodajskej jednotke, ktorej celková ročná hodnota prijatí, resp. odoslaní je vyššia ako prah oslobodenia, ale nižšia ako prah zjednodušenia, predkladať zjednodušené INTRASTAT-SK hlásenie.

Prijatie:        
Pohyb tovaru z členského štátu do Slovenskej republiky.

Priemyselné zariadenie:  
Kombinácia strojov, náradia, prístrojov, zariadení, nástrojov a materiálov, ktoré spolu tvoria veľkokapacitné stacionárne jednotky, ktoré vyrábajú tovary alebo poskytujú služby.

Región pôvodu:      
Slovenský región, v ktorom bol tovar vyrobený, získaný alebo bol zostavený, spracovaný, opravený alebo kde podstúpil údržbu.

Región určenia:      
Slovenský región, v ktorom bude tovar spotrebovaný alebo bude zostavený, alebo spracovaný.

Register zahraničného obchodu:           
Databáza obsahujúca informácie o spravodajských jednotkách a ich zástupcoch.

SJ:      
spravodajská jednotka

Sk:     
Slovenská koruna

Sledované obdobie:          
Kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa platného zákona o DPH, resp. v ktorom bol tovar fyzicky prijatý alebo odoslaný.

Spravodajská jednotka:   
Právnická alebo fyzická osoba registrovaná pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o DPH), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar spoločenstva v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako prah oslobodenia.

SR:     
Slovenská republika

Štatistické územie:           
Územie, vzhľadom na ktoré sú zbierané štatistické údaje.

ŠÚ SR:           
Štatistický úrad Slovenskej republiky

 

TARIC:           
Integrovaný colný sadzobník EÚ, ktorý v nadväznosti na kódy tovaru kombinovanej nomenklatúry umožňuje používať opatrenia obchodnej politiky EÚ, napr. colné sadzby, kvóty, antidumpingové colné sadzby. Kódy CN tvoria zľava prvých osem miest kódu tovaru v TARICu.

Tok tovaru:  
Smer pohybu tovaru z krajiny (vývoz, resp. odoslanie) alebo do krajiny (dovoz, resp. prijatie).

Tovar spoločenstva:
a)tovar úplne získaný alebo vyrobený na území spoločenstva,
b)tovar z krajín a území, ktoré nie sú súčasťou colného územia, prepustený do voľného obehu,
c)tovar získaný alebo vyrobený z tovarov uvedených v bode a) a b)

Tretie krajiny:         
Štáty, ktoré nie sú členmi Európskej únie.

Triangulárny obchod:        
Transakcia, na ktorej sa zúčastňujú tri subjekty, pričom fyzický pohyb tovaru nemusí byť zhodný
s finančnými tokmi.

Vývoz (Export):     
Pohyb tovaru z členských štátov do tretích krajín.

Zástupca:     
Tretia strana poverená spravodajskou jednotkou predložiť INTRASTAT-SK hlásenie.

Zjednodušené INTRASTAT-SK hlásenie:
Hlásenie tvorené vyplnenými formulármi INTRASTAT 3-12 alebo INTRASTAT 4-12.